WhatsApp      Trucada      Localització
Vés al contingut
como-mejorar-la-comunicacion-con-PNL

Com millorar la comunicació amb PNL

Enfortint la confiança i la connexió

Actualizat: 2 de febrer de 2024

Provant la lectura de l'article amb veu sintètica:

La comunicació és un aspecte fonamental de la nostra vida quotidiana, tant a nivell personal com professional. La Programació Neurolingüística (PNL) ofereix un enfocament únic per millorar la comunicació i augmentar la comprensió i la connexió amb els altres. En aquest article, explorarem com la PNL ens pot ajudar a comprendre millor el model de la comunicació, superar barreres i aplicar tècniques per millorar l’escolta activa i l’empatia. A través de la pràctica conscient de la comunicació, podem enfortir la confiança i la connexió amb els altres.

Introducció

La Programació Neurolingüística (PNL) és un enfocament holístic que cerca comprendre i millorar la comunicació humana. La PNL es basa en la idea que el nostre llenguatge, pensaments i comportaments estan interrelacionats i que, per tant, poden ésser influenciats i modificats.

En aplicar tècniques de PNL, és possible millorar la comunicació de diverses maneres. Per exemple:

 • Escolta activa: la PNL ensenya tècniques per millorar l’escolta activa, cosa que permet comprendre millor els missatges dels altres i respondre de manera més efectiva.
 • Empatia: la PNL promou l’empatia i l’entesa dels altres, cosa que pot millorar la qualitat de les relacions i prevenir conflictes.
 • Enfortiment de la connexió: les tècniques de PNL poden ajudar a construir una connexió més forta i a millorar la confiança amb els altres.
 • Resolució de conflictes: la PNL ofereix eines i estratègies específiques per abordar i resoldre conflictes de manera efectiva.
com-millorar-la-comunicacio-amb-PNL

La comunicació a nivell personal

La comunicació juga un paper fonamental a nivell personal, ja que ens permet connectar-nos i relacionar-nos amb els altres. Alguns dels aspectes més importants són:

 • Enfortiment de les relacions: la comunicació efectiva permet construir i mantenir relacions saludables i satisfactòries amb familiars, amics i parelles.
 • Resolució de conflictes: una comunicació clara i efectiva pot ajudar a resoldre conflictes i a evitar malentesos en les relacions personals.
 • Expressió d’emocions i necessitats: la comunicació permet a les persones expressar les seves emocions i necessitats de manera clara i efectiva, cosa que pot millorar la satisfacció emocional i prevenir la repressió o l’acumulació de tensions.
 • Desenvolupament personal: la comunicació és una eina valuosa per conèixer-se a si mateix i per desenvolupar habilitats com l’autoexpressió, la resolució de conflictes i l’escolta activa.

La comunicació a l’àmbit professional

La comunicació és fonamental en l’àmbit professional, ja que afecta l’eficiència i l’èxit de l’empresa o l’organització. Alguns dels aspectes més importants són:

 • Connectivitat: la comunicació efectiva permet als membres de l’organització treballar junts i coordinar-se, cosa que pot millorar l’eficiència i l’èxit.
 • Transmissió d’informació: la comunicació és essencial per a la transmissió d’informació i per mantenir els membres de l’organització informats i alineats.
 • Millora de la motivació: una comunicació clara i efectiva pot ajudar a motivar els empleats i a fomentar un ambient de treball positiu.
 • Resolució de conflictes: una comunicació efectiva pot ajudar a resoldre conflictes i a prevenir malentesos en l’àmbit professional.
 • Presa de decisions: la comunicació permet als membres de l’organització treballar junts per prendre decisions i assolir objectius comuns.

Què és la Programació Neurolingüística (PNL)?

Definició i origen de la PNL

Programació Neurolingüística (PNL) és un enfocament interdisciplinari per al desenvolupament personal i professional que s’enfoca a la relació entre el llenguatge, la ment i el comportament. Va ser desenvolupada a la dècada de 1970 per Richard Bandler i John Grinder, que van estudiar persones altament efectives en els seus àmbits professionals.

La PNL cerca comprendre com les persones utilitzen el seu llenguatge i pensament per influir en els seus propis comportaments i en els comportaments dels altres.

llenguatge-i-pensament-PNL

La idea darrere de la PNL és que la manera com una persona pensa i parla té un impacte directe en el seu comportament i en els seus resultats, i que en canviar la manera com una persona pensa i parla, també poden canviar els seus comportaments i resultats .

Des de la seva creació, la PNL ha evolucionat per incloure una àmplia gamma de tècniques i estratègies dissenyades per ajudar les persones a millorar la seva comunicació, resoldre conflictes, superar obstacles i assolir els seus objectius. S’utilitza àmpliament en àrees com ara la teràpia, el coaching, la formació i la millora d’habilitats de lideratge i negociació.

PNL i comunicació

L’enfocament de la PNL a la comunicació es basa en la idea que la manera com una persona pensa, parla i es comporta té un impacte directe en la seva capacitat per comunicar-se efectivament amb els altres. La PNL s’enfoca a ajudar les persones a comprendre com funciona la seva pròpia comunicació i com la poden canviar per aconseguir resultats més efectius.

La PNL s’enfoca en quatre àrees principals de la comunicació: la verbal, la no verbal, la paraverbal i la representació interna:

 • La verbal es refereix a la manera com una persona utilitza les paraules per transmetre un missatge
 • La no verbal es refereix a la comunicació no verbal, com la gestual i el llenguatge corporal
 • La paraverbal fa referència a l’entonació i el ritme de la veu d’una persona
 • La representació interna es refereix a la manera com una persona percep i processa la informació a la seva ment

A través de tècniques com la modelació d’excel·lència, l’ancoratge, la reformulació i el canvi de representació, la PNL ajuda les persones a millorar la seva comunicació en augmentar la seva consciència de com utilitzen el llenguatge i el pensament per influir en els seus propis comportaments i en els comportaments dels altres. La PNL també els ensenya a utilitzar la comunicació no verbal i l’entonació de veu de manera efectiva per millorar la comunicació i aconseguir resultats més positius en les relacions i en el treball.

El model de comunicació amb PNL

Procés de comunicació

La PNL ensenya les persones a escoltar activament i a fer preguntes per obtenir informació clara i precisa, cosa que ajuda a reduir l’ambigüitat i la confusió en la comunicació.

patrons-de-pensament-PNL

La PNL també ensenya les persones a ser conscients de la seva pròpia comunicació no verbal i a utilitzar-la de manera efectiva per a transmetre el missatge de manera clara i concisa.

La PNL ajuda a comprendre el procés de la comunicació en augmentar la consciència de com el pensament, el llenguatge i el comportament influeixen en la manera com es comuniquen les persones, i en ensenyar tècniques per millorar l’escolta activa, la claredat en la comunicació i la utilització efectiva de la comunicació no verbal.

Identificar barreres

La PNL ajuda a identificar barreres a la comunicació mitjançant la identificació de patrons de pensament, llenguatge i comportament que poden obstaculitzar la comunicació efectiva. Aquestes barreres poden incloure la manca de claredat en la formulació de missatges, la mala escolta activa, la manca de consciència de la comunicació no verbal, o la tendència a formular judicis i suposicions abans d’obtenir informació clara.

La PNL utilitza tècniques com l’observació i la modelització per ajudar les persones a reconèixer aquests patrons i a treballar per superar-los. També utilitza tècniques com la reformulació i la reestructuració cognitiva per ajudar les persones a canviar-ne la perspectiva i a veure les situacions d’una manera més objectiva i oberta.

Tècniques de PNL per millorar la compressió i l’empatia

La PNL utilitza diverses tècniques per millorar la comprensió i l’empatia amb el parlant:

 • Escolta activa: Es tracta de prestar atenció a les paraules i el to de veu del parlant, així com al seu llenguatge corporal i emocions.
 • Reformulació: Consisteix a repetir de manera clara i objectiva allò que el parlant ha dit, allò que demostra interès i atenció.
 • Reestructuració cognitiva: Es tracta d’ajudar el parlant a veure les coses des d’una perspectiva diferent perquè pugui abordar els problemes d’una manera més efectiva.
 • Ancoratge: Es tracta d’establir associacions positives entre estímuls externs i estats interns, perquè el parlant hi pugui accedir de manera ràpida i efectiva en situacions futures.
 • Reenquadrament: Es tracta de canviar la perspectiva del parlant sobre una situació, perquè la pugui veure d’una manera més positiva i constructiva.

Aquestes tècniques ajuden a millorar la comprensió i l’empatia amb el parlant, ja que permeten més claredat i consciència en la comunicació, així com una major connexió emocional i més capacitat per abordar els problemes d’una manera més efectiva.

Enfortir la confiança i la connexió

La PNL ofereix diverses tècniques per enfortir la confiança i la connexió en la comunicació:

confiança-i-connexio-PNL
 • Preguntes obertes: Es tracta de fer preguntes que permetin al parlant aprofundir en els seus pensaments i sentiments.
 • Metacomunicació: Consisteix a fer comentaris sobre la manera com s’està comunicant, per augmentar la consciència i la claredat.
 • Reforços positius: Es tracta de proporcionar retroalimentació positiva i reconeixement al parlant, cosa que augmenta la seva confiança i motivació.
 • Calibratge: Consisteix a observar i entendre el llenguatge corporal, el to de veu i les emocions del parlant, per respondre de manera apropiada i efectiva.
 • Poder de la congruència: Es tracta de ser coherent entre el que es diu i el que es fa, el que augmenta la confiança i la credibilitat en la comunicació. Un cop, parlant sobre els codis ètics que creaven diferents associacions de coaching, John Grinder ens va dir que, realment, tots els punts que s’hi detallaven podien substituir-se per un de sol: la congruència.

Aquestes tècniques ajuden a enfortir la confiança i la connexió en la comunicació, ja que permeten una major claredat i consciència en la comunicació, així com una major connexió emocional i més capacitat per establir relacions més sòlides i positives.

Exemples d’aplicació de la PNL a la vida quotidiana

Alguns exemples d’aplicació de la PNL a la vida quotidiana són:

 • Millorar les relacions interpersonals: La PNL pot ajudar a millorar la comunicació, la comprensió i l’empatia en relacions personals i familiars.
 • Superar les pors i les fòbies: La PNL pot ajudar a identificar i superar les pors i les fòbies, a través de tècniques com la reestructuració de pensaments i la visualització.
 • Millorar l’autoestima: La PNL pot ajudar a augmentar l’autoestima i la confiança en un mateix, mitjançant tècniques com el reforç positiu i la visualització.
 • Millorar la presa de decisions: La PNL pot ajudar a millorar la presa de decisions, a través de tècniques com la clarificació de metes i la visualització de resultats positius.
 • Millorar l’acompliment a la feina: La PNL pot ajudar a millorar l’acompliment a la feina, a través de tècniques com la clarificació de metes, la millora de la comunicació i la resolució de conflictes.

Com continuar millorant la comunicació amb PNL ?

Per continuar millorant la comunicació amb PNL, es poden seguir els passos següents:

 • Continuar aprenent: La PNL és una disciplina en constant evolució, per la qual cosa és important seguir aprenent i actualitzant-se sobre noves tècniques i enfocaments.
 • Practicar les tècniques: La pràctica és clau per millorar a la PNL, per la qual cosa és important aplicar les tècniques apreses en situacions quotidianes.
 • Ser conscient dels processos de comunicació: És important ser conscient dels processos de comunicació i de com aplicar tècniques de PNL en situacions específiques.
 • Reflexionar sobre les situacions de comunicació: És important reflexionar sobre les situacions de comunicació i analitzar com es poden millorar.
 • Buscar retroalimentació: És important buscar retroalimentació d’altres persones sobre la comunicació i rebre suggeriments sobre com millorar.
millorant-la-comunicacio-amb-pnl

En resum, la comunicació efectiva és clau per a l’èxit a la vida, ja sigui a la feina, en les relacions personals o en la presa de decisions importants. Tot i això, sovint ens trobem en situacions en què la comunicació es torna tensa o confusa. La Programació Neurolingüística (PNL) pot proporcionar una solució efectiva a aquests desafiaments de comunicació en oferir tècniques i estratègies específiques per millorar l’escolta activa, augmentar l’empatia i enfortir la connexió amb els altres. Aprèn com la PNL pot transformar la teva comunicació i millorar les relacions!

Pròxima convocatòria del Taller gratuït de PNL:

 • 01 d’octubre de 2024 de 19 a 21h

Vols saber més sobre el nostre curs de Practitioner en PNL?

L'inici del curs és el dia 18 de gener de 2025.

Estàs de sort!
Està en vigor el període de reserva anticipada amb descompte fins al dia 18 de desembre de 2024.
Pots reservar la teva plaça amb la tarifa reduïda fent clic en aquest botó...

Raimon-Espurz-signa

Raimon Espurz
Direcció d’Adaptic

Copyright © 2003-2024 Adaptic®. All Rights Reserved.
Powered with ♥ By Pilar & Raimon
WhatsApp